0123 قالیشویی محدوده خلیج ۴۴۵۳۱۶۷۷

00 قالیشویی محدوده خلیج ۴۴۵۳۱۶۷۷