0123 قالیشویی محدوده نیروهوایی ۷۷۹۰۰۸۹۱

0123 قالیشویی محدوده نیروهوایی  ۷۷۹۰۰۸۹۱