0123 قالیشویی محدوده اجاره دار ۷۷۹۰۰۸۹۱

0123 قالیشویی محدوده اجاره دار ۷۷۹۰۰۸۹۱